Rakennustuotedirektiivi (neuvoston direktiivi 89/106 / ETY) (CPD) on nyt kumottu Euroopan unionin direktiivi, jonka tarkoituksena on poistaa tekniset esteet rakennustuotteiden kaupassa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Direktiivi korvataan nyt asetuksella ( EU) N: o 305/2011. Direktiivi korvattiin nykyisen kehyksen yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi sekä nykyisten toimenpiteiden avoimuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.
CPD: ssä annettiin neljä pääosaa:
- yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien järjestelmä
- jokaisen tuoteperheen vaatimustenmukaisuuden osoittamisjärjestelmä on sovittu
- ilmoitettujen laitosten puitteet
- tuotteiden CE-merkintä


Direktiivillä ei pyritty yhdenmukaistamaan asetuksia. Jäsenvaltiot sekä julkisen ja yksityisen sektorin hankkijat voisivat vapaasti asettaa omat vaatimuksensa teosten ja siten tuotteiden suoritukselle. CPD: n yhtenäistämisellä pyrittiin testausmenetelmiin, tuotteen suorituskyvyn arvojen ilmoittamismenetelmiin ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmään. Kunkin jäsenvaltion sääntelyviranomaiset jättivät suunnitellun käytön arvon.
CPD: tä on muutettu 22 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla neuvoston direktiivillä 93/68 / ETY ja 29. syyskuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N: o 1882/2003.
Direktiivi kumottiin ja korvattiin asetuksella (EU) N: o 305/2011 9. maaliskuuta 2011.

Komission tiedonanto rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevista yhdenmukaistetuista edellytyksistä ja neuvoston direktiivin 89/106 / ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N: o 305/2011 täytäntöönpanoon C 092, 09.3.2018
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV PDF Format
(Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmat virallisessa lehdessä julkaistut luettelot.)