Henkilökohtaiset suojavarusteet ovat suojavaatteet, kypärät, suojalasit tai muut vaatteet tai laitteet, jotka on suunniteltu suojaamaan käyttäjän kehoa vammoilta tai infektiolta. Suojavarusteisiin liittyvät vaarat ovat fyysiset, sähköiset, lämpö-, kemikaali-, biologiset vaarat ja ilmassa olevat hiukkaset. Työturvallisuus- ja työterveyshuoltoon sekä urheiluun ja muihin virkistystoimiin voidaan käyttää suojavarusteita.
Lainsäädäntö Euroopan unionissa
Euroopan komissio myönsi lisäksi siirtymäkauden 30 päivään kesäkuuta 1995 asti, jotta yrityksille annettaisiin riittävästi aikaa sopeutua lainsäädäntöön. Tämän päivämäärän jälkeen kaikkien EU: n jäsenvaltioissa markkinoille saatettujen henkilönsuojainten on täytettävä direktiivin 89/686 / ETY vaatimukset ja niillä on oltava CE-merkintä.
Direktiivin 89/686 / ETY 1 artiklassa määritellään henkilökohtaiset suojavarusteet sellaisiksi laitteiksi tai laitteiksi, jotka on suunniteltu kuljettamaan tai pitämään yksityishenkilön suojelemiseksi yhdeltä tai useammalta terveys- ja turvallisuusriskiltä. PPE: n, joka kuuluu direktiivin soveltamisalaan, on jaettu kolmeen ryhmään:
Luokka I: yksinkertainen muotoilu (esim. Puutarhakäsineet, jalkineet, suksien suojalasit)
Luokka II: PPE, jotka eivät kuulu I tai III luokkaan (esim. Henkilökohtaiset vaahdotuslaitteet, kuivat ja märkäpuvut)
Luokka III: monimutkainen rakenne (esim. Hengityslaitteet, valjaat)

Neuvoston direktiivi 89/686 / ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, henkilökohtaisia ​​suojavarusteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Kieli